روانشناسی تست نرم‌افزار: چرا فرآیند تست در سازمان‌ها به درستی پیش نمی‌رود؟

روانشناسی تست نرم‌افزار: چرا فرآیند تست در سازمان‌ها به درستی پیش نمی‌رود؟
تست خروجی محصول، از مراحل حساس توسعه محصول است که علاوه بر زمانبر بودن...